Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).
Polityka prywatności.
zamknij

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
St. Vincent Medical Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§ 1
Definicje

Ilekroć w postanowieniach niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży St. Vincent Medical Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest mowa o:

1.     Kupującym – należy przez to rozumieć drugą stronę umowy zawartej ze Sprzedawcą, będącą konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), tj. osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również konsumenta zainteresowanego zawarciem Umowy.

2.     Sprzedawcy – St. Vincent Medical Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Miła 6 lok. B, 00 – 180 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000240600, REGON 140222982, NIP 527248742, kapitał zakładowy w wysokości 220 000 zł.

3.     Umowie – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą na odległość, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia tej Umowy włącznie.

4.     Przedmiocie Sprzedaży – należy przez to rozumieć wyroby medyczne, które sprzedaje bez refundacji Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Aktualny wykaz wraz ze szczegółowym opisem znajduje się pod adresem: https://inhalatory.sklep.pl

5.     Cenniku – należy przez to rozumieć cennik Sprzedawcy znajdujący się pod adresem: https://inhalatory.sklep.pl, który zawiera wykaz wyrobów medycznych wraz z ich szczegółowym opisem, cenę oraz cenę dostawy Przedmiotu Sprzedaży do Kupującego.

6.     OWS – należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży St. Vincent Medical Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

7.     Dniach roboczych – należy rozumieć jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
Postanowienia ogólne

1.     Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą następuje na zasadach określonych w niniejszych OWS.

2.     OWS stanowią integralną część Umowy.

3.     Na podstawie Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Przedmiotu Sprzedaży i wydać go Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się Przedmiot Sprzedaży odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę określoną w Cenniku. Przy czym Sprzedawca zastrzega sobie własność Przedmiotu Sprzedaży aż do dnia uiszczenia pełnej ceny określonej w Cenniku.

4.     Na podstawie Umowy, Kupujący jest obowiązany uiścić oprócz ceny, określonej w Cenniku, również cenę dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży do miejsca wskazanego przez Kupującego, której wysokość wynika z Cennika zgodnie z wybraną przez niego opcją dostawy (przesyłka kurierska, przesyłka pocztowa, odbiór osobisty).

5.     Sprzedawca informuje Kupującego, że przedmiotem Umowy są wyroby medyczne sprzedawane bez refundacji, których aktualny wykaz wraz ze szczegółowym opisem przedmiotowych wyrobów medycznych znajduje się w Cenniku dostępnym na stronie: https://inhalatory.sklep.pl, które sprzedaje Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

6.     Sprzedawca informuje Kupującego, że dane i informacje zawarte w Cenniku, dostępnym na stronie: https://inhalatory.sklep.pl, nie stanowią oferty, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

7.     Sprzedawca informuje, że oferuje w stosunku do Przedmiotu Sprzedaży następujące usługi posprzedażowe: przegląd techniczny, serwis, naprawa. Usługi te są świadczone na zasadach określonych w § 9 OWS.

8.     Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą:

a.     osobiście: w punktach zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 OWS oraz za pośrednictwem przesyłek listowych pod adresem: St. Vincent Medical Center sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31 – 358 Kraków,

b.     za pośrednictwem poczty elektronicznej o adresie: zamowienia@inhalatory.sklep.pl,

c.     telefonicznie w dni robocze od godziny 9.00 do godziny 16.00 pod numerem: +48 22 862 21 25, cena połączenia według stawek operatora.


§ 3
Procedura zawierania Umowy

1.     Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym przy wykorzystaniu:

a.     poczty elektronicznej o adresie: zamowienia@inhalatory.sklep.pl lub telefonu pod numerem: +48 22 862 21 25.

2.     W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, Kupujący powinien:

a.     złożyć zamówienie za poprzez sklep internetowy lub

b.     złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3.     Przed złożeniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami OWS i Cennika. Przy składaniu zamówienia Kupujący powinien potwierdzić, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży St. Vincent Medical Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i załącznikami do nich oraz Cennikiem dostępnymi pod adresem: https://inhalatory.sklep.pl, jak również, że rozumie treść dokumentów i je akceptuje.

4.     W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem sklepu internetowego po otrzymaniu zamówienia od Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych wyśle wniosek do Kupującego o potwierdzenie danych zamówienia, i niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia przez Kupującego złożonego zamówienia potwierdzi - po zweryfikowaniu stanu magazynu - czy ofertę przyjmuje.

5.     Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

6.     Jeżeli Sprzedawca proponuje Kupującemu zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej Umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy.

7.     Po zawarciu Umowy, Sprzedawca potwierdza zawarcie Umowy na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży.

§ 4
Płatności

1.     Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Przedmiot Sprzedaży cenę łączną określoną zgodnie z Cennikiem.

2.     Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży w wysokości określonej w Cenniku zgodnie z wybraną opcją wysyłki.

3.     Ceny wskazane w Cenniku stanowią kwoty brutto.

4.     Kupujący jest obowiązany uiścić Cenę Przedmiotu Sprzedaży wraz z ceną za dostawę:

a.     z góry w formie płatności poprzez PayU

b.     za pomocą polecenia przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze

24 1030 1508 0000 0008 1641 4008 w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy

5.     Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy całą kwotą ceny Przedmiotu Sprzedaży oraz ceny jego dostawy określoną w Umowie sprzedaży lub datę uiszczenia tej kwoty przy dostarczaniu lub odbiorze osobistym Przedmiotu Sprzedaży.


§ 5
Dostarczenie Przedmiotu Sprzedaży

1.     Kupujący może wybrać jeden ze wskazanych poniżej sposobów dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży:

a.     Przesyłka kurierska,

b.     Odbiór osobisty.

2.     Kupujący ma możliwość odebrać osobiście Przedmiot Sprzedaży w następujących lokalizacjach:

a.     Biuro w Warszawie, ul. Miła 6 lok. B, 00 – 180 Warszawa, w dni robocze godzinach od 9.00 do 13.00,

b.     Biuro w Katowicach, al. W. Korfantego 125a/pok. 02, 40 – 156 Katowice, po uprzednim umówieniu terminu i godziny odbioru pod numerem +48 722 040 002,

c.     Biuro w Poznaniu, ul. Jasielska 10, 60 – 476 Poznań, po uprzednim umówieniu terminu i godziny odbioru pod numerem +48 785 205 060.

3.     Sprzedawca wyda Przedmiot Sprzedaży Kupującemu zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem dostarczenia, o którym w ust. 1 powyżej, po zapłaceniu przez niego pełnej ceny i ceny dostawy Przedmiotu Sprzedaży.

4.     Wysyłka lub możliwość odbioru osobistego przez Kupującego nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych:

a.     od dnia zaakceptowania płatności przez PayU

b.     od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy odpowiednią kwotą w przypadku płatności z góry

5.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Przedmiotu Sprzedaży w stanie wolnym od wad.

6.     Po otrzymaniu przesyłki zawierającej Przedmiot Sprzedaży, Kupujący obowiązany jest ją rozpakować w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Przedmiotu Sprzedaży, powstałych w czasie transportu sporządzić protokół podpisany przez Kupującego i doręczyciela.


§ 6
Prawo odstąpienia od Umowy

1.     Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a.     objęcia Przedmiotu Sprzedaży w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b.     objęcia ostatniej rzeczy, partii lub części w posiadanie przez Kupującego - w przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.

3.     Kupujący w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy ponosi następujące koszty:

a.     poniesione przez niego w związku z wybraniem sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę i wówczas Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, oraz

b.     bezpośrednie koszty zwrotu Przedmiotu Sprzedaży do Sprzedawcy, których wysokość została określona szczegółowo w Cenniku.

4.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do St. Vincent Medical Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na adres: ul. Jasnogórska 9, 31 – 358 Kraków.

5.     W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszych OWS, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.     Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

a.     prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest Przedmiot Sprzedaży dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W Cenniku przy danym Przedmiocie Sprzedaży znajduje się informacja o tym, czy po otwarciu opakowania nie można zwrócić z powyższych względów,

b.     w której przedmiotem świadczenia jest Przedmiot Sprzedaży, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami. W Cenniku przy danym Przedmiocie Sprzedaży znajduje się informacja o tym, czy po dostarczeniu dany Przedmiot Sprzedaży zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

7.     W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego, Umowę uważa się za niezawartą.

8.     Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.

9.     W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym cenę dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży, za wyjątkiem kosztów określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

10.  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie Kupujący zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Przedmiotu Sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.  Kupujący ma obowiązek zwrócić Przedmiot Sprzedaży na adres: St. Vincent Medical Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Piłsudskiego 92, 41 – 308 Dąbrowa Górnicza, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru w punktach odbioru zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 OWS niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Kupujący Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Przedmiot Sprzedaży przed upływem terminu 14 dni.

13.  Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu Sprzedaży będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu Sprzedaży.


§ 7
Gwarancja

1.     Na Przedmiot Sprzedaży Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości.

§ 8
Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi za wady

1.     Wszelkie reklamacje z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien kierować pod adres St. Vincent Medical Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na adres: ul. Jasnogórska 9, 31 – 358 Kraków, listem poleconym, pod adresem poczty elektronicznej: zamowienia@inhalatory.sklep.pl lub pod numerem telefonu +48 22 862 21 25.

2.     Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko Kupującego, jego adres zamieszkania, podstawę reklamacji oraz roszczenie reklamacyjne Klienta, jak również zawierać dowód zawarcia umowy, z którego będzie wynikała data sprzedaży, dane Sprzedawcy, nazwa i rodzaj Przedmiotu Sprzedaży, a także cena (np. paragon, faktura). W celu złożenia reklamacji Sprzedawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych OWS, z którego Kupujący może dobrowolnie skorzystać w celu złożenia reklamacji.

3.     Wraz z reklamacją Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego Przedmiotu Sprzedaży pod adres o którym w ust. 1 powyżej lub do miejsca, w którym został dokonany osobisty odbiór, tj. w miejscach i zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2 OWS.

4.     W ramach reklamacji z tytułu rękojmi Kupujący może żądać:

a.     naprawienia Przedmiotu sprzedaży;

b.     wymiany Przedmiotu sprzedaży na wolny od wad;

c.     obniżenia ceny;

d.     odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna.

5.     W sytuacji, gdy Kupujący żąda usunięcia wady lub wymiany Przedmiotu Sprzedaży na wolny od wad Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia żądania Kupującego, jeżeli doprowadzenie Przedmiotu Sprzedaży do zgodności z Umową w sposób przez Kupującego wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. W takim przypadku, Sprzedawca może zaproponować Kupującemu inne rozwiązanie, przy czym niezależnie od tego Kupujący ma prawo zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Przedmiotu Umowy do stanu zgodności z Umową w inny sposób. Na przykład zmienić wybór i żądać:

a.     naprawy, jeżeli wcześniej wnioskował o wymianę,

b.     wymiany, jeżeli wcześniej wnioskował o naprawę,

c.     obniżenia ceny,

d.     odstąpienia od umowy.

6.     W sytuacji, gdy Kupujący złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienić wadliwy Przedmiot Sprzedaży na wolny od wad albo wadę usunąć. Sprzedawca wówczas przedstawia Kupującemu propozycję zmiany roszczenia reklamacyjnego, przy czym Kupujący może dokonać zmiany doprowadzenia Przedmiotu Sprzedaży do stanu zgodności z Umową (np. żądać naprawy zamiast wymiany), chyba że sposób przez Kupującego wybrany jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

7.     Sprzedawca nie może zmienić roszczenia reklamacyjnego, o którym w ust. 6 powyżej mowa, w sytuacji, gdy:

a.     Przedmiot sprzedaży był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo

b.     Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Przedmiotu Sprzedaży na wolną od wad lub usunięcia wady.

8.     Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do roszczenia Kupującego w terminie 14 dni, tj. o jego uwzględnieniu bądź nie uznaniu.

9.     W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca:

a.     dokona wymiany Przedmiotu Sprzedaży na nowy – w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji, lub

b.     usunie wadę Przedmiotu Sprzedaży - w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji, lub

c.     w przypadku obniżenia zapłaconej ceny zwróci Kupującemu kwotę, o którą obniżono cenę Przedmiotu Sprzedaży niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji, lub

d.     w przypadku odstąpienia od Umowy zwróci Kupującemu cenę niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

10.  W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, po wyczerpaniu drogi reklamacji Kupujący ma możliwość skierowania powództwa do sądu powszechnego, jak również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in.:

a.     w drodze mediacji przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej na poniższych zasadach:

o    postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta,

o    w toku postępowania mediacyjnego wojewódzki inspektor zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu,

o    mediacja jest dobrowolna, a zatem na taki sposób rozwiązania sporu musi wyrazić zgodę zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca,

o    co do zasady nie wiąże się z kosztami, przy czym należy liczyć się z ewentualną koniecznością poniesienia kosztów opinii rzeczoznawcy,

o    wojewódzki inspektor odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy.

b.     na drodze rozwiązania sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki na poniższych zasadach:

o    Stały Polubowny Sąd Konsumencki rozpatruje m.in. spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami,

o    rozwiązywanie sporu jest dobrowolne, a zatem na taki sposób rozwiązania sporu musi wyrazić zgodę zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca,

o    postępowanie wszczyna się na wniosek Kupującego lub Sprzedawcy,

o    przewodniczący po otrzymaniu wniosku dokonuje jego wstępnej oceny i jeżeli w jej wyniku okaże się, że sprawie można nadać dalszy bieg, kopia wniosku zostanie przesłana wraz z załącznikami do drugiej strony wraz z zapytaniem czy wyraża zgodę na Stały Polubowny Sąd Konsumencki,

o    postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim dokumentuje się przez sporządzenie protokołu rozprawy,

o    co do zasady postępowanie przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim nie wiąże się z kosztami. Należy jednak liczyć się z ewentualną koniecznością poniesienia kosztów opinii rzeczoznawcy.

c.     inne instytucje udzielające pomocy konsumentom, w tym rzecznicy konsumentów, którzy udzielają wsparcia merytorycznego, jak również mogą wystąpić w imieniu Kupującego w celu polubownego rozwiązania sporu, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich itp.

§ 9
Świadczenie usług posprzedażowych

1.     Sprzedawca informuje, że oferuje w stosunku do Przedmiotu Sprzedaży następujące usługi posprzedażowe:

a.     przegląd techniczny – czynność okresowa mająca na celu utrzymanie odpowiednio wysokiej jakości i bezpieczeństwa użytkowanego Przedmiotu Sprzedaży,

b.     serwis – obsługa techniczna Przedmiotu Sprzedaży,

c.     naprawa – ma na celu przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym elementom Przedmiotu Sprzedaży poprzez regenerację lub wymianę zużytych części.

2.     Usługi posprzedażowe świadczone przez Sprzedawcę nie są realizowane w ramach rękojmi za wady, o których mowa w § 8 OWS.

3.     Usługi posprzedażowe są świadczone na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę zgodnie z cenami i kosztami dostarczenia wynikającymi z Cennika. Sprzedawca informuje Kupującego, że dane i informacje zawarte w Cenniku, dostępnym pod adresem https://inhalatory.sklep.pl, nie stanowią oferty, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

4.     W przypadku, gdy Kupujący jest zainteresowany skorzystaniem z usług posprzedażowych powinien on skontaktować się ze Sprzedawcą zgodnie z § 2 ust. 8 niniejszego OWS.

5.     Do zawarcia umowy o świadczenie usług posprzedażowych stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 OWS.

6.     Na podstawie umowy o świadczenie usług posprzedażowych, Kupujący jest obowiązany uiścić oprócz ceny, określonej w Cenniku, również cenę dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży do miejsca wskazanego przez Kupującego, których wysokość wynika z Cennika zgodnie z wybraną przez niego opcją dostawy (przesyłka kurierska, przesyłka pocztowa, odbiór osobisty).

7.     Kupujący jest zobowiązany uiścić cenę dostarczenia stosując odpowiednio postanowienia § 4 OWS.

8.     Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt Przedmiotu Sprzedaży pod adres St. Vincent Medical Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Piłsudskiego 92, 41 – 308 Dąbrowa Górnicza, lub do punktu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 2 zgodnie z zasadami tam określonymi.

9.     Odbiór Przedmiotu Sprzedaży po wykonaniu przez Sprzedającego usług posprzedażowych następuje osobiście w miejscu, w którym Kupujący pozostawił Przedmiot Sprzedaży lub w przypadku wybrania przez Kupującego opcji dostarczenia zgodnie z postanowieniami § 5 OWS.

10.  Termin wykonania usługi posprzedażowej wynosi do 14 dni roboczych:

a.     w przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym w ust. 12 pkt. a poniżej – od dnia dostarczenia Sprzedawcy Przedmiotu sprzedaży,

b.     w przypadku niezłożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym w ust. 12 pkt. a poniżej – od dnia upływu terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11.  Do reklamacji usług posprzedażowych stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 OWS.

12.  Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług posprzedażowych zgodnie z postanowieniami § 6 OWS, przy czym:

a.     jeżeli na wyraźne żądanie Kupującego wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący jest zobowiązany złożyć wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie,

b.     jeżeli Kupujący wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania określonego w punkcie a), Kupujący ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Jeżeli cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia,

c.     bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

13.  Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług posprzedażowych nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.


§ 10
Świadczenie usług drogą elektroniczną

1.     Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu przez Sprzedawcę odbywa się na zasadach określonych w niniejszych OWS.

2.     Warunkiem rozpoczęcia i kontynuowania procedury zawarcia umowy jest zapoznanie się przez Kupującego z treścią OWS przed rozpoczęciem korzystania z usług, jak również akceptacja postanowień niniejszych OWS.

3.     Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w szczególności niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

a.     komputer lub urządzenie mobilne,

b.     dostęp do Internetu,

c.     aktualna wersja przeglądarki internetowej

d.     posiadanie adresu poczty elektronicznej.

4.     Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy za pośrednictwem telefonu:

a.     telefon stacjonarny lub mobilny,

b.     dostępne połączenia wychodzące.

5.     Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, iż z korzystaniem z procedury sprzedaży lub świadczenia usług mogą być związane zagrożenia takie jak ingerencja osób trzecich, niezamówiona informacja handlowa (spam), oprogramowania różnego typu - malware, spyware, worm, cracking, phishing i inne.

6.     Sprzedawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 

a.     odseparowanie serwera bazy danych od sieci zewnętrznej,

b.     autoryzacja użytkowników przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komplikacji haseł dostępu,

c.     stosowanie rygorystycznego systemu autoryzacji dostępu do wszystkich serwerów, na których znajdują się elementy aplikacji umożliwiających przetwarzanie danych osobowych,

d.     stosowanie szyfrowanej transmisji danych przy zastosowaniu odpowiedniej długości klucza szyfrującego,

e.     stosowanie odpowiedniej ochrony antywirusowej na stacjach roboczych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych i inne.

7.     Sprzedawca niniejszym informuje o możliwości wysyłania na adres poczty elektronicznej Kupującego materiałów o charakterze reklamowym, czy też statystycznym, jeżeli Kupujący wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej informacji. W przypadku zamówienia informacji handlowej będzie ona wysyłana na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany przez niego.

8.     Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.


§ 11
Postanowienia końcowe

1.     Wszystkie załączniki do OWS stanowią ich integralną część.

2.     W zakresie nieuregulowanym OWS znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.